Հաշվետվություն

Ես Հակոբ Դերմենջյանն եմ։ Արդեն 2 տարի է, ինչ սովորում եմ այս քոլեջում։ Մասնագիտությամբ համակարգիչների շահագործող եմ։ Այս 2 տարիների ընթացքում ես սովորել եմ համակարգիչ վերանորոգել։ Մենք քոլեջում սովորում ենք տարբեր առարկաներ՝ հայոց լեզու, օտար լեզուներ, հայոց պատմություն և այլ առարկաներ։ Մենք ունեցել ենք տարբեր ճամփորդություններ, իսկ իմ հիշողության մեջ վառ է մնացել Արագած բարձրանալու ճանփորդությունը։ Ես հեշտ բարձրացա Արագածի գագաթը, չնայած վերջում միքիչ հոգնել էի։ Արագածից վերադարձել էի բարձր տրամադրությամբ։

Реклама

Traveling

November 19 – November 23

Classroom activities. A project: Travelling

Almost all people are fond of travelling. It is very interesting to see new places, another towns and countries. People may travel either for pleasure or on business. There are various means of travelling. For me there is nothing like travel by air; it is more comfortable, more convenient and, of course, far quicker than any other means. There is none of the dust and dirt of a railway or car journey, none of the trouble of changing from train to steamer and then to another train.

With a train you have speed, comfort and pleasure combined. From the comfortable seat of a railway carriage you have a splendid view of the whole countryside. If you are hungry, you can have a meal in the dining-car; and if a journey is a long one you can have a wonderful bed in a sleeper.

Travelling by ship is also very popular now. It is very pleasant to feel the deck of the ship under the feet, to see the rise and fall of the waves, to feel the fresh sea wind blowing in the face and hear the cry of the seagulls.

Many people like to travel by car. It is interesting too, because you can see many sights in a short time, you can stop when and where you like, you do not have to buy tickets or carry your suitcases.

A very popular means of travelling is hiking. It is travelling on foot. Walking tours are very interesting. Hitch-hiking is a very popular method of travelling among young people. But it is not as popular in our country as abroad.

 1. Have you ever been abroad?

2. Where would you like to go on vacation?

3. What are some things you always take with you on a trip?

4. Do you prefer package tours or making your own trip?

5. Where did you spend your last vacation? What did you do?

6. What are some of the benefits of traveling alone?

7. What are some of the benefits of traveling with a group?

8. What’s the best way to travel? (By plane, ship, train, car, etc.), the advantages and disadvantages.

9. What is the best and worst thing about traveling to a new country?

10. Where do you prefer to stay when you go on vacation? (Hotel, hostel, Airbnb house / room, etc.)

11. What do you miss most when you are traveling?

12. Do you like to take guided tours or explore a place by yourself?

Hometask

In 100-150 words or less, prepare your personal statement on the topics below:

 1. Have you ever been a guest in someone’s home in a foreign country? When? Why? What was different?
 2. What happens in your country? Is it usual to invite people to your home for a meal? What are such occasions like in your home?

Իմ մասնագիտական ձերքբերումների մասին

Ես հակոբ Դերմենջյանն եմ։ Քոլեջում սովորում եմ երկրորդ տարին։ Ընտրել եմ համակարգչային հաշվողական տեխնիկայի բաժինը և ունեմ շատ առաջընթացներ։ Վերանորոգել եմ իմ հեռախոսը և մի քանի այլ տեխնիկաներ։ Մայր դպրոցում ընկեր Սենի հանձնարարությամբ նորոգել եմ հինգ համակարգիչ։ Այդ համակարգիչները տարբեր վանասվածքներ ունեին, մեկի ստեղներն չէին աշխատում, մյուսի սենսորն էր վնասված։ Ինձ հաջողվեց նորոգել բոլոր թերությունները։ Ամեն անգամ՝ նոր աշխատանք անելիս, ես համոզվում եմ, որ ճիշտ եմ ընտրել իմ մասնագիտությունը։ Կարծում եմ՝ ապագայում լավ մասնագետ կլինեմ։

Ստուգում Մաթեմատիկայից 1 

1)Նշված եռյակներից որո՞ւմ են թվերը գրված նվազման կարգով:

1) 0,75; 2/3;3/5 +

2) 3/5;2/3; 0,75

3) 2/3; 0,75; 3/5

4) 2/3;3/5 ; 0,75

2) Քանի՞պարզթիվկա[10; 30] միջակայքում:

 1. 6 +
 2. 7
 3. 8
 4. 9

3 Նշված թվերից ընտրել այն, որը երկու պարզ թվերի արտադրյալ է:

 • 102
 • 106 +
 • 135
 • 117

 • 4) Քանի՞ քառակուսի մետր է մեկ հեկտարը:
 • 100
 • 1000
 • 10000 +
 • 100000
 • 5) Ի՞նչթվանշանով է վերջանում( 16^7-11^5):
 • 1
 • 3
 • 4
 • 5 +
 • 6) 36-ը60-ի ո՞ր տոկոսն է:
 • 200/3
 • 70
 • 24
 • 60 +
 • 7) Գտեք2-իցփոքրհինգհայտարարովբոլորանկանոնկոտորակներիգումարը:
 • 6
 • 7 +
 • 8
 • 9
 • 8) 60-ը 48 –իցքանի՞տոկոսովէմեծ:
 • 20 +
 • 25
 • 10
 • 40

 • 9) Գտեք 3/2-1/2(3+2/3 արտհայտության արժեքը:
 • 1/2
 • -1/2 +
 • 11/3
 • -1
 • 10) 4/7.5: 5/3+1Գտեք արտահայտության արժեքը:
 • 15/24 +
 • 121/21
 • 1
 • 19/7

 • 11) Գտեք արտահայտության արժեքը:
 • 1/15
 • 2,66
 • 2/15 +
 • -2/15
 • 12) Գտեք 1/2+1/3:|-1/6|
 • 5
 • 5/9 +
 • -3/2
 • 2,5
 • 13) Գտեք 3(7/9-2/3)-|-2|արտահայտության արժեքը:
 • 1/2
 • 7/3
 • 9/2 +
 • -5/3
 • 14) (11/60;5/24) Գտնել միջակայքին պատկանող 5 հայտարարով սովորական կոտորակը:
 • 1/5
 • 5/16
 • 3/5
 • 2/5 +

Պյութագորասի թեորեմի բացահայտումը

Հին հույն փիլիսոփա Պյութագորասը (Ք. ա. 570 — 495) առաջինն է ներկայացրել հոգեփոխության ուսմունքը: Նա կապված է եղել օրփեականության հին ավանդույթի հետ և նախատարր հռչակել թիվը: Փիլիսոփայի անվան հետ է կապված հայտնի Պյութագորասի թեորեմը, որը ցույց է տալիս ուղղանկյուն եռանկյան կողմերի հարաբերակցությունը։
Թեորեմի ձևակերպումը հետևյալն է. Ուղղանկյուն եռանկյան ներքնաձիգի քառակուսին հավասար է էջերի քառակուսիների գումարին:
Ներքնաձիգը ուղիղ անկյան դիմացի կողմն է, իսկ էջերը՝ ուղիղ անկյան կից կողմերը:
Պյութագորասի թեորեմը կարելի է ներկայացնել հավասարման տեսքով, որը ցույց է տալիս եռանկյան a, b էջերի և c ներքնաձիգի միջև եղած կապը.
a2+b2=c2
Պյութագորասի թեորեմն ունի բազմաթիվ ապացույցներ։ Դրանցից պարզագույնը հետևյալն է.
Ուղղանկյուն եռանկյան ներքնաձիգի վրա կառուցված քառակուսին հավասարամեծ է էջերի վրա կառուցված քառակուսիների մակերեսների գումարին։ Պարզագույն ապացույցը ստացվում է հավասարասրուն ուղղանկյուն եռանկյան դեպքում։
Իրոք, պատկերը բավականին պարզ է, եթե դիտարկենք հավասարասրուն ուղղանկյուն եռանկյունների խճանկարը: Վերջինս ցույց է տալիս, որ թեորեմը ճշմարիտ է։ Օրինակ՝ ΔABC-ի համար՝ քառակուսին, որը կառուցված է АСներքնաձիգի վրա, պարունակում է 4 եռանկյուններ, իսկ էջերի վրա կառուցված քառակուսիներից յուրաքանչյուրը պարունակում են 2-ական այդ նույն եռանկյուններից։ Թեորեմն ապացուցված է։
Տեղի ունի նաև Պյութագորասի թեորեմի հակադարձ թեորեմը, որը կիրառվում է որպես ուղղանկյուն եռանկյան հայտանիշ: Եթե եռանկյան մի կողմի քառակուսին հավասար է մյուս երկու կողմերի քառակուսիների գումարին, ապա այդ եռանկյունը ուղղանկյուն եռանկյուն է:
Օրինակ՝
Պարզելու համար, թե արդյոք 5 սմ, 12 սմ և 13 սմ կողմերով եռանկյունը ուղղանկյուն եռանկյուն է, ընտրում են մեծ կողմը և ստուգում են, տեղի ունի արդյոք Պյութագորասի թեորեմը:
132=122+52; 169=144+25
Եռանկյունը ուղղանկյուն է:
Պյութագորասի թեորեմից բխող թվային մի քանի օրինաչափություններ թույլ են տալիս խուսափել հաշվարկներից:
5, 12, 13;
8, 15, 17;
7, 24, 25;
20, 21, 29;
21, 28, 35;
12, 35, 37;
9, 40, 41….

Անհատական — հետազոտական աշխատանք

Նուկլեինաթթու (լատիներեն՝ nucleus՝ միջուկ), բարձրամոլեկուլային օրգանական միացություն, կենսապոլիմեր (պոլինուկլեոտիդ), որը կազմված է նուկլեոտիդներից։ Նուկլեինաթթուներ դեզօքսիռիբոնուկլեինաթթուն (ԴՆԹ) և ռիբոնուկլեինաթթուն (ՌՆԹ) առկա են բոլոր կենդանի օրգանիզմների բջիջներում։ Նրանք կարևորագույն դերն ունեն ժառանգական ինֆորմացիայի պահպանման, փոխանցման և իրականացման մեջ։

Պարունակվում են բոլոր օրգանիզմների բջիջներում։ Նուկլեինաթթուները հայտնաբերել է շվեյցարացի գիտնական Ֆրիդրիխ Միշերը (1868)։ Տարբերում են նուլեինաթթուների 2 գլխավոր տիպ՝ ռիբոնուկլեինաթթուներ (ՌՆԹ) և դեզօքսիռիբոնուկլեինաթթուներ (ԴՆԹ)։ Նուկլեինաթթուների մոլեկուլները, նուկլեոտիդներից բաղկացած, երկար պոլիմերային շղթաներ են։ ՌՆԹ-ի կազմի մեջ որպես ածխաջուր մտնում է ռիբոզը, իսկ ազոտային հիմքերն են՝ ադենինը, գուանինը, ցիտոզինը և ուրացիլը, իսկ ԴՆԹ-ն կազմում են համապատասխանաբար դեզօքսիռիբոզը և ադենինը, գուանինը, ցիտոզինը, թիմինը։ Նուկլեինաթթուներում փոքր քանակությամբ հանդիպում են նաև պուրինների և պիրիմիդինների այլ ածանցյալներ՝ մինորային թթվեր։

ԱՆՋԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ

Նուկլեինաթթվի գելանման նստվածքը

Բնական աղբյուրներից նուկլեինաթթուներ անջատելու բազմաթիվ մեթոդներ գոյություն ունեն։ Անջատման մեթոդներին առաջադրվող հիմնական նպատակներն են՝ նուկլեինաթթուներից սպիտակուցների արդյունավետ անջատումը և ստացված նյութերի ֆրագմենտացիայի նվազագույն աստիճանը։ ԴՆԹ–ի անջատման դասական մեթոդը նկարագրվել է 1952 թվականին։ Այն առանց էական փոփոխությունների կիրառվում է մինչ այսօր։ Ուսումնասիրվող կենսաբանական նյութի բջջապատը քանդվում է տարբեր մեթոդներից որևէ մեկի օգնությամբ, իսկ հետո մշակվում են անիոնային դետերգենտի միջոցով։ Այդ դեպքում սպիտակուցները առանձնանում են որպես նստվածք, իսկ նուկլեինաթթուները մնում են ջրային լուծույթում։ ԴՆԹ–ն կարող նստվածք առաջացնել գելի տեսքով, եթե լուծույթին զգուշորեն էթանոլ ավելացնենք։ Ստացված նուկլեինաթթվի կոնցենտրացիան և սպիտակուցների առկայությունը որոշելու համար հաճախ օգտվում են «սպեկտրոֆոտոմետր» կոչվող սարքից, որն ցույց է տալիս լույսի կլանումը նուկլեինաթթուների կողմից 260 նանոմետր ալիքի երկարության դեպքում։

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

Ըստ տրված կաղապարների բարդ նախադասություններ կազմի՛րԻնչպիսի՞ նախադասություններ ստացվեցին:

Այնքան ժամանակ կլռի, ինչքան (որքան) կպահանջվի :

Այնպես արա , ինչպես ընկերտ է կատարում առաջադրանքը:

Այնտեղ կսպասեմ քեզ, որտեղ (ուր) նախորդ անգամ էինք հանդիպել:

Երբ վերադառնամ , հենց այդ ժամանակ էլ կխոսենք:

Հենց որ խոսեմ նրա հետ,կգամ քեզ մոտ:

Ամեն ինչ լավ է, այնպես որ հանգիստ եղիր:

Նա անընդհատ խոսում է, մինչդեռ նրան լսող չկա:

Քանի դեռ ամեն ինչ լավ է , արի գնանք:                              :

Լավ է գնանք ձեր տուն, թե մեր: